Ngày đăng: 03/10/2016

Thông báo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường

Thông báo về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Nhà trường

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Căn cứ kế hoạch số 8684/BCT-KH ngày 16/9/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuôc lá, Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong  trường nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1.     Đối với trưởng các đơn vị

-  Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Kiên quyết khắc phục, giải quyết những tồn tại trong đơn vị, xử lý nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu mất đoàn kết nội bộ, đặc biệt các trường hợp tái phạm và có tổ chức.

-  Tăng cường kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

-  Hàng tháng Trưởng các đơn vị tổ chức họp đơn vị tổng kết các hoạt động của đơn vị, triển khai kế hoạch tháng tiếp theo có biên bản tổng hợp gửi về phòng Tổ chức Hành chính trước ngày mùng 5 của tháng tiếp theo để báo cáo Hiệu trưởng.

2.     Đối với cán bộ, viên chức và người lao động

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ nguyên tắc làm việc kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

- Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ cán bộ, viên chức, nhân viên khi thực  hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức.

- Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến HSSV và người dân.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

Yêu cầu Phòng Tổ chức Hành chính phối hợp với Tổ Thanh tra và Trưởng các đơn vị lên kế hoạch cụ thể về việc kiểm tra kỷ luật kỷ cương và thực hiện nề nếp, nội quy, quy định của Nhà trường, và có báo cáo chi tiết gửi về Hiệu trưởng Nhà trường trước ngày mùng 5 của tháng tiếp theo.

Yêu cầu Trưởng các đơn vị, cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Thông báo trên./.

Phòng TCHC