Ngày đăng: 22/09/2016

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017

[Bcit] - Nhà trường thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội, chính sách nội trú đối với HSSV hệ chính quy học kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

I. MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1.1 . Đối tượng, thủ tục hồ sơ (xem file đính kèm)

1.2 . Mẫu đơn miễn giảm học phí (xem file đính kèm)

Lưu ý: Đối với HSSV đã được miễn, giảm học phí ở kỳ 2 năm học 2015-2016 (K48, K49)

- HSSV học TCCN, TCN hệ 36 tháng khóa 49 thuộc đối tượng tốt nghiệp THCS đi học nghề nộp đơn xin miễn giảm và 02 bản bằng tốt nghiệp THCS (bản sao công chứng).

- HSSV thuộc các đối tượng khác nộp đơn xin miễn giảm, không phải nộp lại hồ sơ.

1.3 . HSSV K50 làm thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 1.1

II. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

2.1.  Đối tượng

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học hệ Cao đẳng chính quy

 2.2. Thủ tục

             - Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (xem file đính kèm).

           - Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

   - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã xác nhận (giấy này sinh viên sẽ phải cung cấp hàng năm vào hồ sơ).

2.3 Đối với HSSV đã được hỗ trợ chi phí học tập ở kỳ 2 năm học 2015-2016 (K48, K49) phải nộp đơn xin hỗ trợ chi phí học tập, không phải nộp hồ sơ.

III. TRỢ CẤP XÃ HỘI

3.1 Đối tượng, thủ tục hồ sơ (xem file đính kèm).

3.2 Đối với sinh viên thuộc đối tượng đã được hưởng trợ cấp ở học kỳ II năm học 2015-2016 nộp đơn theo mẫu, không phải nộp hồ sơ.

3.3 Đối với HSSV chưa được hưởng làm theo hướng dẫn tại mục 3.1

IV. CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ

4.1 Đối tượng, thủ tục (xem file đính kèm).

4.2 Chính sách nội trú áp dụng với HSSV tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp Khóa 50 của Trường.

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. GVCN triển khai thông báo, hướng dẫn thủ tục thực hiện chế độ chính sách đến học sinh của lớp.

2. Từ ngày 22/9/2016 đến ngày 10/10/2016.

- HSSV nộp đơn và hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng Phòng CTCT – HSSV (gặp cô Xuân).

- Tháng 10/2016 Nhà trường xét duyệt hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội và Hỗ trợ chi phí học tập.

3. Đề nghị

- Các khoa, GVCN triển khai thông báo này tới HSSV và hướng dẫn cho sinh viên thực hiện đúng các thủ tục liên quan.

- GVCN các lớp đi thực tập triển khai đầy đủ tới học sinh lớp mình.

4. Lưu ý

Nhà trường chỉ thực hiện Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú cho sinh viên tính từ ngày sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ; trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng CTCT- HSSV qua số điện thoại 0240(3) 550.877 hoặc 0984.105.998 (gặp cô Lê)./

Phòng CTCT HSSV