Ngày đăng: 30/05/2016

Công văn số 240-CV⁄TU về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định uống rượu, bia

Công văn số 240-CV⁄TU về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định uống rượu, bia

Nội dung công văn xem tại đây./.

Tỉnh ủy Bắc Giang