Ngày đăng: 30/05/2016

Công văn 2230⁄BGDĐT-KTKĐCLGD kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2016

[Bcit] - Công văn 2230⁄BGDĐT-KTKĐCLGD kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh đại học cao

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2230/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo;
- Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng);
- Giám đốc các đại học, học viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

 

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, cao đng (ĐH, CĐ) theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những mặt hạn chế trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đ tchức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (gọi tắt là Kỳ thi) đảm bảo an toàn, trung thực, khách quan và tạo Điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Theo kế hoạch, Kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 04/7/2016 tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh). Sau khi có kết quả của Kỳ thi, các trường ĐH, CĐ thực hiện công tác tuyển sinh đến ngày 15/11/2016.

Để việc tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 đáp ứng yêu cầu đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngà14/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, tập trung chỉ đạo triển khai các công việc sau đây:

1. Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT cho các đối tượng thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và tuyn sinh năm 2016.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về Mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

3. Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các Điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt Kỳ thi và tuyển sinh.

a) Đối với các sở GDĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng)

- Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch y ban nhân dân (UBND) tỉnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) giải pháp thực tiễn, khả thi đ tổ chức thi cho học sinh thuộc phạm vi quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với trường đại học chủ trì cụm thi đại học hoặc các trường đại học được Bộ GDĐT cử phối hp tổ chức cụm thi tốt nghiệp (nếu có) tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi tại các cụm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh;

- Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo tại Hội đồng thi cụm thi đại học theo đề nghị của trường đại học chủ trì cụm thi; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên tham gia;

- Chỉ đạo các nhà trường trong tỉnh ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ để Hội đồng thi cụm thi đại học trên địa bàn tỉnh sử dụng cơ sở vật chất, trường, lp và huy động nhân lực phục vụ tổ chức thi, đảm bảo giảm tối đa chi phí của Hội đồng thi này; phối hp xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm thi của Hội đồng thi trong những ngày tổ chức thi;

- Phối hp với các trường đại học chủ trì cụm thi trong việc bố trí các điểm thi của cụm thi đại học; chủ trì cùng với các trường đại học được giao nhiệm vụ phối hp tổ chức cụm thi tốt nghiệp (nếu có) triển khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

b) Đối với các đại học, học viện và các trường ĐH, CĐ

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi, tuyển sinh của đơn vị, đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh và phù hợp với nhiệm vụ được phân công;

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 của Bộ GDĐT;

- Các trường đại học được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi đại học xây dựng và triển khai phương án tổ chức cụm thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu của Kỳ thi; nghiêm túc triển khai việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho những người được cử tham gia Kỳ thi, nhất là đối với cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chm thi và công tác tuyn sinh; chủ trì trin khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi;

- Các trường ĐH, CĐ được giao nhiệm vụ phối hp tổ chức thi: chủ động hợp tác trong mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức cụm thi, phối hp chặt chẽ với trường đại học chủ trì cụm thi đại học và sở GDĐT chủ trì cụm thi tốt nghiệp để có phương án huy động đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp đ tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 đáp ứng các Mục tiêu đề ra.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (đ b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ (đ b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Tư (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Tng Tham mưu QĐNDVN (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưng (để chỉ đạo);
- Hội LHPNVN, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn GDVN, Hội CCB, Hội Khuyến học, Đài THVN (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Các báo, đài (để p/h tuyên truyền);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Bôh GD&ĐT