Ngày đăng: 16/05/2016

Thông báo danh sách mượn sách quá hạn chưa trả

[Bcit] - Danh sách học sinh, sinh viên mượn sách quá hạn trả:

       Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo danh sách học sinh, sinh viên mượn sách quá hạn trong thời gian dài mà chưa trả lại cho Thư viện. Học sinh và sinh viên xem danh sách mượn sách quá hạn chưa trả tại đây.
 
       Những học sinh, sinh viên có tên trong danh sách trên cần tới Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách trước ngày 30/06/2016. Sau ngày 030/06/2016, các trường hợp độc giả vẫn không hoàn thành thủ tục trả sách, sẽ phải chịu những hình thức xử lý theo quy định của Nhà trường. Mọi thắc mắc, khiếu nại của học sinh, sinh viên sau ngày 030/06/2016 sẽ không được giải quyết.
 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với cô Hoan theo SĐT: 0946 554 974

Phòng Đảm bảo chất lượng