Ngày đăng: 13/05/2016

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015-2016

Năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phấn đấu đạt những mục tiêu chất lượng sau:

1. Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, đầu năm 2016 đánh giá cấp chứng nhận;

2. Phấn đấu có trên 98% giảng viên, giáo viên giảng dạy đạt mức độ trung bình trở lên;

3. Phấn đấu có trên 85% HSSV tất cả các ngành học đạt chuẩn đầu ra đã công bố.

4. Phấn đấu có trên 80% HSSV hài lòng với hoạt động đào tạo trong năm.

5. Có ít nhất 10 đề tài hoặc giải pháp công nghệ được đưa vào thực tiễn có hiệu quả.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Ban giám hiệu