Ngày đăng: 30/10/2015

Thông báo miễn, giảm học phí theo Nghị định 86⁄NĐ-CP đối với HSSV hệ chính quy năm học 2015-2016

Thực hiện Nghị định 86⁄2015⁄NĐ-CP ngày 2⁄10⁄2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 đối với HSSV hệ chính quy đang học tại trƣờng nhƣ sau.

I. Đối tượng được miễn học phí.
1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm: Con Liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
2. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. 3. HSSV từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ.
4. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tứớng Chính phủ.
5. Học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.
6. HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
7. HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn gồm các dân tộc sau: Ở Đu, Pu Péo, SiLa, Rơ Măm, Cống, B râu, Bố y, Mảng, Cờ Lao.
8. Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.
* Thủ tục hồ sơ:
- Đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu nhà trường);
- Bản sao công chứng giấy xác nhận của các đối tựợng tại mục1, 2,3,4,5,6,7 và giấy xác nhận là con của người được hưởng chế độ đối với các đối tượng tại mục 1, 2, 5;
- Giấy chứng nhận được hưởng ưu đãi đối với các đối tượng tại mục 1,6,7 - Giấy khai sinh bản sao đối với các đối tượng tại mục 1,8 hoặc bản sao sổ hộ khẩu đối với các đối tượng tại mục 6,7
II. Đối tượng được giảm 70% học phí. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
* Thủ tục hồ sơ:
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu của Nhà trường);
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận HSSV là người dân tộc hoặc bản sao giấy khai sinh của HSSV;
- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;
- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện KT-XH khó khăn và ĐBKK.
III. Đối tượng được giảm 50% học phí.
1. Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hƣởng trợ cấp thường xuyên;
2. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của
Thủ tướng Chính phủ.
* Thủ tục hồ sơ:
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu của Nhà trường)
- Giấy chứng nhận của địa phương đối với đối tượng tại mục 1;
- Bản sao công chứng đối với các đối tượng tại mục 1, 2
- Công chứng sổ hộ khẩu đối với đối tượng tại mục 2
IV. Tổ chức thực hiện.
- Phòng Công tác HSSV: Thu nhận hồ sơ, rà soát, kiểm tra và lập danh sách đề nghị Ban Giám hiệu xem xét, quyết định cho những đối tượng HSSV được miễn, giảm học phí.
- Phòng Tài chính - Kế toán: Căn cứ vào Quyết định và danh sách chi trả tiền cho HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.
- Lãnh đạo các đơn vị, phòng, khoa, trung tâm có trách nhiệm thông báo tới GVCN và HSSV toàn trường căn cứ các nội dung trên để thực hiện.
- HSSV nộp hồ sơ theo lớp cho GVCN, sau đó GVCN nộp về Phòng CTHSSV (gặp cô Lê Ngọc) từ ngày 2/11/2015 đến ngày 23 /11/2015. HSSV nộp sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết chế độ./.
 

Phòng CT HSSV