Ngày đăng: 10/04/2015

Thông báo về danh sách, phòng thi, thời gian thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng liên thông K47

Thông báo về danh sách, phòng thi, thời gian thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng liên thông K47

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho hệ cao đẳng liên thông K47 như sau:

    - Ngày thi: 11/4/2015 :+ Tư tưởng HCM + Đường lối cách mạng     

                                            + Cơ sở ngành

    -  Ngày thi: 12/4/2015: Chuyên ngành    

Chú ý: - Phòng Đảm bảo chất lượng căn cứ lịch thi rà soát lại giáo viên coi thi đảm bảo đúng quy chế;

    Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng Đào Tạo