Ngày đăng: 03/03/2015

Thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp Cho sinh viên hệ liên thông từ TCCN lên Cao đẳng khoá 47

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015; Nhà trường xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ liên thông khoá 47 (gồm các lớp 47CĐLT-KT1 và 47CĐLT-Đ1) như sau:

TT

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

1

20/3- 22/3/2015

Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban giúp việc Hội đồng.

  Phòng Đào tạo

2

  23/3/2015 - 06/4/2015

- Tổ chức thi lại, học lại các môn học chưa đạt yêu cầu;

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên;

- Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp;

- Làm đề thi tốt nghiệp;

- Sinh viên phải hoàn thành các khoản học phí, nội trú, phí thi tốt nghiệp và lý lịch trích ngang (theo mẫu) trước ngày 06/4/2015.

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công tác học sinh

- Khoa KT&QTKD + Khoa Đ-TĐH

- Ban đề thi

- K. KT&QTKD + K.Điện-TĐH + P. TCKT + P.ĐT

3

08/4/2015

Họp hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;

Hội đồng thi TN

4

11/4/2015

- 7h00' thi môn: Chính trị

- 13h00' thi môn: Cơ sở ngành

Hội đồng thi TN & các ban giúp việc hội đồng.

12/4/2015

   7h00’ Thi môn: Chuyên ngành

5

13/4- 15/4/2015

Chấm thi tốt nghiệp và tổng hợp kết quả điểm thi tốt nghiệp

Ban chấm thi, Ban thư ký

6

16/4/2015

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

Hội đồng thi TN

7

17/4/2015

Công bố Danh sách công nhận tốt nghiệp

Ban thư ký

       Yêu cầu sinh viên dự thi tốt nghiệp phải hoàn thành các thủ tục sau:

1.  Thanh toán các khoản nợ với nhà trường như: học phí, lệ phí, tài liệu thư viện,….đúng thời gian quy định.

Khai chính xác lý lịch trích ngang theo mẫu của phòng Đào tạo, nộp lệ phí thi tốt nghiệp 50.000 đồng/01sv (nộp theo lớp) cho đ/c Hà trước ngày 06/4/2015.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Phòng Đào tạo