Ngày đăng: 28/10/2014

Thông báo danh sách và phòng thi sát hạch tiếng Anh đầu vào bậc cao đẳng chính quy, khóa 48 năm học 2014 - 2015

Thông báo danh sách và phòng thi sát hạch tiếng Anh đầu vào bậc cao đẳng chính quy, khóa 48 năm học 2014 - 2015

Danh sách thí sinh và phòng thi xem tại đây.

Phòng Đào tạo