Ngày đăng: 19/08/2014

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể đối với Học sinh - Sinh viên năm học 2014 - 2015

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể đối với Học sinh - Sinh viên năm học 2014 - 2015

Để thực hiện tốt quy định của Nhà nước về tham gia các loại bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho cá nhân khi không may bị ốm đau, tai nạn, Nhà trường yêu cầu toàn thể học sinh - sinh viên tham gia đầy đủ hai loại bảo hiểm: Bảo hiểm Y tế và  Bảo hiểm Thân thể.

          I. BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT)

          1. Mức phí bảo hiểm và thời gian thực hiện

          - Phí bảo hiểm: 365.000đ/hs-sv. Thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2015 (15 tháng).

          - Đối với học sinh - sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế tại địa phương.

          - Trường hợp học sinh - sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã có thẻ BHYT cần phô tô thẻ BHYT nộp lại phòng Tổ chức Hành chính để tổng hợp, báo cáo BHXH thành phố.

          2. Quyền lợi của người tham gia BHYT

          - Được cấp thẻ BHYT để khi ốm đau được khám chữa bệnh (KCB) và hưởng các quyền lợi theo quy định.

          - Khi khám, chữa bệnh được bảo hiểm thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.

          3. Đối với học sinh đi thực tập: nếu không may bị ốm đau cần khám chữa bệnh thì có thể khám chữa bệnh ở bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào có hợp đồng với Bảo hiểm y tế. Khi khám chỉ cần trình thẻ BHYT và  quyết định thực tập của Trường

         II. BẢO HIỂM THÂN THỂ (BHTT)

         1.     Mức phí bảo hiểm và thời gian thực hiện

           - Phí bảo hiểm: 50.000đ/hs-sv/năm; Thẻ BHTT có giá trị từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/9/2015.

          2. Quyền lợi của người tham gia BHTT

          Được bảo hiểm suốt 24/24 giờ/ngày trong thời hạn bảo hiểm.

          3. Thủ tục giải quyết thanh toán BHTT

          - Sau 30 ngày điều trị khỏi thương tích, bệnh tật hoặc qua đời, người yêu cầu cần cung cấp các giấy tờ sau tại Phòng Tổ chức Hành chính:

          * Đơn yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của nhà trường (có mẫu tại Phòng TCHC). Trường hợp tai nạn giao thông cần có biên bản tai nạn có xác nhận của Công an.

          * Chứng từ liên quan: Giấy ra viện, phiếu mổ, phiếu chụp, phim chụp, giấy chứng tử (nếu qua đời).

          Công ty Bảo hiểm sẽ giải quyết trả tiền BH ngày sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, thời gian tối đa không quá 10 ngày.

          Chú ý:  Những học sinh không tham gia bảo hiểm thân thể, Nhà trường không giải quyết cho đi thực tập tại các xí nghiệp.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Học sinh, sinh viên nộp phí BHYT, BHTT tại P. Tổ chức Hành chính.

          Tổng mức phí BHYT, BHTT năm học 2014 - 2015: 415.000 đồng

              Thời gian nộp phí : Từ ngày 20/8/2014 đến 10/9/2014

          Đề nghị trưởng các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh - sinh viên của lớp tham gia mua bảo hiểm đầy đủ, đúng thời gian quy định./.               

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Tổ website

- Lưu: VT, TCHC

TL. HIỆU TRƯỞNG       

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

(Đã ký)

 

 

Ngô Quốc Hưng