Ngày đăng: 14/08/2014

Công điện khẩn cấp cả bộ công thương về việc phòng, chống dịch bệnh sốt sốt huyết do vi rút Ebola

Phòng, chống dịch bệnh sốt sốt huyết do vi rút Ebola

Nộ dung chi tiết công điện xem tại đây./.

Phòng Đào Tạo