Ngày đăng: 08/07/2014

Quyết định về việc ban hành qui định các khoản thu đối với HSSV năm học 2014 - 2015

Quyết định về việc ban hành qui định các khoản thu đối với HSSV năm học 2014 - 2015 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng Tài chính Kế toán, Thông báo về Quyết định số 559/QĐ-CDDKTCN ngày 08/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, về việc ban hành qui định các khoản thu đối với HSSV năm học 2014 - 2015 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Nội dung chi tiết xem tại đây

Phòng Tài chính Kế toàn