Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Chuẩn đầu ra đối với Ngành Tài chính - Ngân hàng

1.  Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng

Tiếng Anh: Finance - Banking

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3.  Yêu cầu về kiến thức:

          Kiến thức chung

-    Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

-    Có kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

-   Có kiến thức kiến thức cơ sở ngành như tài chính – tiền tệ, tín dụng – ngân hàng, thống kê trong nền kinh tế thị trường.

                -   Có trình độ tiếng Anh B hoặc tương đương.
 
                -   Có trình độ tin học B hoặc tương đương.

          Kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng như: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Quản trị ngân hàng thương mại, Kế toán ngân hàng và Marketing ngân hàng….và Tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư; Tài chính quốc tế; Phân tích hoạt động kinh doanh

-   Có kiến thức về các chính sách, quy định, luật pháp về  kinh doanh, quản lý chứng khoán và lĩnh vực tài chính liên quan trong công việc.

-   Có kiến thức lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng. Hiểu biết được về hệ thống Ngân sách nhà nước, chính sác tài chính quốc gia. Cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, Phân tích các chính sách thuế và thực hành thuế…

 

4.   Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng cứng:

-  Có khả năng thực hiện quy trình tác nghiệp cụ thể của cán bộ tài chính doanh nghiệp về việc xây dựng kế hoạch phân phối và sử dụng vốn trong doanh nghiệp.  

-  Có khả năng thực hiện công tác tài chính tổng hợp, phân tích hoạt động kinh tế và hoạch định chính sách tài chính cho doanh nghiệp.    

-  Có kỹ năng thực hành các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại như: Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ thẩm định tín dụng nghiệp vụ thanh toán trong thương mại quốc tế; nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, nghiệp vụ bảo lãnh…. 

-  Có kỹ năng tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán; kỹ năng phân tích và đầu tư chứng khoán; kỹ năng môi giới và tư vấn chứng khoán.

-  Có khả năng vận dụng hiệu quả các chính sách, quy định, luật pháp về kinh doanh/ quản lý chứng khoán và lĩnh vực tài chính liên quan trong công việc.

-  Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng Tiếng Anh.

Kỹ năng mềm:

-  Có khả năng cập nhật thông tin về pháp luật, về chuẩn mực quy định của hệ thống tài chính, ngân hàng; phương pháp quản lý liên quan đến công tác kinh doanh của ngân hàng

-   Có khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội.

-   Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khoa học

-   Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

5.   Yêu cầu về thái độ:

- Chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước

-  Tuân thủ đạo đức về nghề nghiệp kế toán, tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

-  Có tinh thần kỷ luật trong công việc cũng như ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh

-  Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

6.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

-  Sinh viên tốt nghiệp làm công tác quản lý tài chính và hoạch định chính sách tài chính tại các phòng tài chính các công ty, doanh nghiệp sản xuất, thương mại – dịch vụ, du lịch.

-  Có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng: ở các vị trí như: nhân viên tín dụng, giao dịch viên, kế toán viên, nhân viên kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ khách hàng.

-  Có khả năng đảm nhận công việc của chuyên viên tài chính tại các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư.

7.  Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

-  Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, tiếp thu các phương pháp tiên tiến, đi sâu vào các lĩnh vực Tài chính - Quản trị kinh doanh, khả năng ứng dụng nhanh vào thực tiễn;

-  Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu để đạt trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, ...

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-  Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Các tài liệu chuyên ngành Ngành Tài chính - Ngân hàng.

9.   Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành Ngành Tài chính - Ngân hàng khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.           

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo