Ngày đăng: 01/01/2014

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Chuẩn đầu ra đối với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

1. Tên ngành đào tao:

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Tiếng Anh: Automotive Engineering Technology

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức: Tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp

-         Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến

-         thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng nâng cao trình độ;

-         Kiến chuyên ngành:

+   Có kiến thức nền tảng về Công nghệ Động Lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ôtô. Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật Ôtô.

+   Có kiến thức cơ bản về quá trình thiết kế và sản xuất ôtô trên dây chuyền công nghiệp. Có kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất, kinh doanh ôtô và các lọai thiết bị động lực;

4. Yêu cầu kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+   Xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các họat động kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo;

+   Lắp ráp, chỉ đạo trạm bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô;

+   Vận hành, khai thác, bảo trì , bảo dưỡng ôtô và các thiết bị động lực;

+   Tổ chức, triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

+   Có kiến thức về an toàn lao động;

- Kỹ năng mềm:

+   Có kỹ năng làm việc độc lập cũng như phân công làm việc theo nhóm.

+   Đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

+   Đạt trình độ B về tin học ứng dụng

5. Yêu cầu về thái độ:

-         Hiểu biết đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước;

-         Có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

-         Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề

-         phát sinh trong thực tiễn. Biết đúc kết các kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng tư duy, kỹ năng lập luận logic của bản thân;

-         Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;

-         Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức chuyên ngành một cách liên tục.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi ra trường:

-         Đảm nhận các công việc thiết kế, sửa chửa, vận hành, bảo trì và các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật ôtô và thiết bị động lực trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

-         Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện

-         nghiên cứu thuộc chuyên ngành ô tô;

-         Có khả năng giảng dạy chuyên ngành cơ khí Ôtô trong các trường Cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

8. Các chương trình , tài liệu mà trường tham khảo:

-         Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Các tài liệu chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật ô tô.

9. Kế hoạch và cam kết thực hiện:

9.1. Kế hoạch thực hiện :

+   Áp dụng từ kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật ô tô  khoá học 2012- 2015;

+   Kiểm soát đào tạo để chương trình đào tạo và các học phần/môn học của trường tiếp cận khu vực Asean và trên thế giới;

+   Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập;

+   Được kiểm định, công nhận chất lượng giáo dục Việt Nam, tiến tới kiểm định chất lượng khu vực Asean.   

9.2. Cam kết thực hiện:

+   100% các học phần/môn học có đề cương chi tiết được phê duyệt  trước khi giảng dạy;

+   Thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học (lấy người học làm trung tâm).

+   Mức hài lòng của người học là trên 80%;

+   Mức đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động đối với người sử dụng lao động là trên 80%.

 

Phòng Đào tạo