Ngày đăng: 30/12/2013

Thông báo v⁄v khám sức khỏe lần 2 cho HSSV khóa 47

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho HSSV khóa 47 cụ thể:

1. Thời gian: 8h00’, thứ 3, ngày 07 tháng 01 năm 2014.

2. Địa điểm: Hội trường lớn.

3. Đối tượng: Tất cả HSSV khóa 47 chưa khám sức khỏe.

Vậy đề nghị các Phòng, Khoa, Trung tâm và giáo viên chủ nhiệm thông báo tới học sinh, sinh viên của đơn vị mình biết để thực hiện.

PTCHS