Ngày đăng: 14/10/2013

Thông báo kết quả rèn luyện K45, K46

Căn cứ vào cuộc họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện ngày 11/10/2013, Phòng Công tác Học sinh thông báo điểm rèn luyện: Học kỳ 1 (năm học 2012-2013) Khóa 46 bậc CĐLT; Học kỳ 2 + cả năm (năm học 2012-2013) Khóa 46 các bậc: CĐCQ, CĐN, TCCN24T, 36T, TCN30T; Học kỳ 2 + cả năm (năm học 2012-2013) Khóa 45 các bậc: CĐCQ, CĐN (có danh sách kèm theo).

HSSV nào có ý kiến về kết quả đánh giá của Hội đồng, phản ảnh trực tiếp với cô Mai (P. CTHS) trước 17h ngày 17/10/2013. Sau thời gian trên, Nhà trường không chịu trách nhiệm.

Kết quả rèn luyện K45

Kết quả rèn luyện K46

P CTHS