Ngày đăng: 03/10/2013

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh bậc Cao đẳng hệ chính quy, khóa 47, năm học 2013 - 2014

Thực hiện nội dung kế hoạch 1152⁄KH- CĐKTCN ngày 27 tháng 9 năm 2013 về việc tổ chức kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh bậc Cao đẳng hệ chính quy, khóa 47, năm học 2013- 2014, nhà trường thông báo lịch thi cụ thể như sau.

1. Thời gian và địa điểm

     + Thời gian:  7h 30,  thứ 7,  ngày 05 tháng 10 năm 2013.

     + Địa điểm: Tại giảng đường nhà C trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

 2. Lệ phí dự kiểm tra

  Lệ phí dự kiểm tra: 15.000đ/1 sinh viên, yêu cầu các lớp nộp lệ phí theo danh sách lớp về Trung tâm Seiko trước ngày 4 tháng 10 năm 2013.

* Lưu ý :  sinh viên mang theo thẻ sinh viên tạm thời hoặc CMND để kiểm trách

Danh sách phòng kiểm tra sát hạch trình độ tiếng Anh bậc Cao đẳng  hệ chính quy, khóa 47, năm học 2013 - 2014

TT Seiko