Ngày đăng: 15/08/2013

Kế hoạch học chính trị đợt 3

Kế hoạch học tập tuần chính trị đầu năm cho học sinh, sinh viên năm thứ 2 năm học 2013 - 2014 (Thời gian từ 19⁄8⁄2013 đến 23⁄8⁄2013)

Xem chi tiết ở đây

P CTHS