Ngày đăng: 20/06/2017

Ba công khai năm học 2015-2016

[Bcit]- Thực hiện Thông tư số 09⁄2009⁄TT-BGDĐT ngày 07⁄5⁄2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp công khai những thông tin sau:

* Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2015-2016: Xem hoặc tải về tại đây.

* Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cở sở giáo dục đại học năm hoc 2015-2016: Xem hoặc tải về tại đây.

* Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016: Xem hoặc tải về tại đây.

* Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên của cơ sở GD năm học 2015-2016: Xem hoặc tải về tại đây.

* Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2015-2016: Xem hoặc tải về tại đây.