Ngày đăng: 12/01/2018

Lịch thi kết thúc học kỳ i - lớp 49CĐ-CNMT, 49CĐ-ĐT

Phòng Quản Lý Đào Tạo trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp thông báo lịch thi kết thúc học kỳ I Lớp 49CĐ-CNMT, 49CĐ-ĐT

Lịch thi, phòng thi kết thúc học kỳ I Lớp 49CĐ-CNMT, 49CĐ-ĐT

Phòng Quản Lý Đào Tạo