Ngày đăng: 06/03/2017

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2017

[Bcit]- Thông báo số 171⁄TB-CĐKTCN, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 2017.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm./.

Phòng TCHC