Ngày đăng: 29/11/2019

Quyết định số 1808⁄QĐ-BCT V⁄v ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động

Quyết định số 1808⁄QĐ-BCT V⁄v ban hành quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức và người lao động

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Bộ Công Thương