Ngày đăng: 02/11/2017

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2017

[bcit] - Căn cứ văn bản số 9970⁄BCT-TCCB ngày 26⁄10⁄2017 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận tuyển dụng viên chức 6 tháng cuối năm 2017 và nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển của đơn vị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.