Ngày đăng: 30/06/2017

Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

[Bcit]- Nghị định số 47⁄2017⁄NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ