Mã số : Mẫu 0020
Tên ấn phẩm: Mẫu nhận xét đánh giá thực tập tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng đào tạo
Năm phát hành: 2015

nhận xét đánh giá thực tập tốt nghiệp