Mã số : Mẫu 06
Tên ấn phẩm: Mẫu xin đăng ký ở ngoại trú
Nhà xuất bản: Trường CĐ Kỹ thuật và Công nghiệp
Tác giả: Phòng công tác học sinh
Năm phát hành: 2014