Khoa

Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh kktqtkd@bcit.edu.vn Tầng 6 nhà Đa năng
Khoa Công nghệ Cơ khí Ô tô - Hóa - Môi Trường kcnckohmt@bcit.edu.vn Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện - Tự động hóa (02403)858112 kdtdh@bcit.edu.vn Tầng 4 nhà Đa năng
Khoa Điện tử - Tin học (02403) 858611 kdtth@bcit.edu.vn Tầng 5 nhà Đa năng
Tổ Công Nghệ May tmtt@bcit.edu.vn Tầng 4 - Tòa nhà 8 tầng